top of page

Pro-holistic: Betydelse: 

Alla delar och delarnas samspel skapar tillsammans en helhet

Elefanten i rummet

Vi arbetar med det som ögat ej kan uppfatta och som brukar kallas elefanten i rummet som ofta och frekvent tillåts rusa runt och skapa frustration, desorientering och kaos

Otimering av individen & gruppen

Vi arbetar med funktions-optimering

Från enklare till komplex problematik, akuta samt  långvariga funktionsstörningar och funktionsnedsättningar som kan störa, stjäla energi eller hindrar oss i vardagen

Privata individer, enskilda möten, med grupper och organisationer

"Om vi sitter i samma båt, ror vi båten i samma riktning?"  kan vi, vill vi och hur förstår vi varandra,

hur ser vi på hur situationer skall behandlas?

Kan en båt färdas i olika riktningar eller hastighet  samtidigt?

Vad sker när detta inträffar?

Hur ofta sker detta?

och vad blir kostnaden på lång sikt?

 

Funktionsstörningarna som vi arbetar med varierar i art och grad över tid från akut till långvarig problematik,  enkla och triviala till stora och komplexa ärenden

Vi ser möjligheten till ökad tillväxt ur konflikt och problematik

Funktionsstörningar och nedsättningar /funktionsbortfall är något som vi alla i olik grad kommer att  påverkas av i vardagen och genom livet, När graden av störningarna blir av akut/högre grad eller förblir långvarig så ökar behovet av att hantera något 

Vår målbild och vårt syfte

Hjälpa våra kunder med att analysera, hantera, klargöra och assistera från start till mål, från de minsta missförståndet till de större problemen och konflikterna

 

Vi assisterar kunden hela vägen från analys till lösning, dvs hantering, tillhandahållandet av kunskap, motivation och assistans i de vardagliga små miss-dynamiker som vi frekvent ej löser pga exempelvis: annat som tar upp vår tid, bristande motivation / engagemang, energin finns ej, kan ej riktigt se/uppfatta eller av olika anledningar saknar mod att ta i ärenden

Vi hjälper våra kunder så de kan utföra sina arbetsuppgifter, spetskompetenser nå deadlines, drömmar och mål på ett enklare, energieffektivare och klarare sätt, att kunna arbeta effektivare på kort som på lång sikt.

 

 

 

 

Vi är specialiserade på holistisk funktions.medicin och arbetar på vår privata klinik på kronan i Luleå samt ute på vår uppdragsgivares arbetsplats

 

Tillsammans tittar vi på sammansättningen av problematik,  livsstilsfaktorer, miljö, relation och inlärda beteenden m.fl , vi assisterar till hållbart optimerade lösningar stegvis fram till att förebygga, lösa och underhålla sk problematik från låg grads intensivitet som ofta tillåts förbli långvarig och utvecklas till kronisk, samt hög grad av intensivitet dvs akut (kortvarig) som är den enklaste att visuellt observera och då den vanligaste varianten som direkt tas tag i och arbetas med.

Konkret arbetar vi med:

-Funktionsmedicin: 

Att finna de underliggande orsakerna till våra problem istället för symtombehandling

-Fysisk behandling samt fysisk aktivering/träning

(återställande funktion vid störningar i kroppens rörelse apparat)

-Mental, kognitiv, psykisk, beteende träning

hantering av bl.a stress, oro, ångest, motivation

-Grupper och enskilda individer

-Kognitiv behandling/träning/terapi

-Personlig utveckling och mental träning

-Mentorsprogram

-Medling och konflikthantering

-Samtal stöd/terapi och krisstöd

-Motiverande / coachande samtal

-Teambuilding och gruppdynamisk optimering

- Inspirations och motivations föreläsningar

 

- Inspirations och motivations workshops

 

bottom of page